Hội nghị đoàn chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam

Ngày 22/7/2022, Đoàn Chủ tịch Tổng hội họp Phiên họp thường kỳ (mở rộng)  sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và thông qua kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham gia Hội nghị có các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, trưởng các Ban của Tổng hội và Chủ tịch một số Hội chuyên ngành. Chủ tịch Đỗ Cảnh Dương điều hành Phiên họp Đoàn Chủ tịch.

          Theo Báo cáo tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động chung của Tổng hội đã dần trở lại bình thường mới trong bối cảnh Việt Nam đã kiểm soát cơ bản Dịch covid – 19. Các hoạt động tư vấn, phản biện; nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức; hợp tác quốc tế đã có kết quả tích cực

Hoi Nghi Đct

Ảnh: Hội nghị đoàn chủ tịch

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm là lập kế hoạch chuẩn bị Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng hội và Đại hội nhiệm kỳ IX của Tổng hội, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2023. Hội nghị thống nhất giao Tổng Thư ký và Văn phòng chuẩn bị chi tiết kế hoạch để báo cáo Đoàn Chủ tịch. Hội nghị, xác định nhiệm vụ và giải pháp tham gia tư vấn, phản biện đối với Dự án xây dựng Luật khoáng sản sửa đổi.

Nghị quyết Hội nghị sẽ đăng trên Wesite của Tổng hội và được gửi tới các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, các Ban và Hội thành viên của Tổng hội để phối hợp triển khai thực hiện.

Tin: Văn phòng Tổng hội