Hội nghị Đoàn Chủ tịch (mở rộng) Tổng hội Địa chất Việt Nam

Hội nghị Đoàn Chủ tịch (mở rộng) Tổng hội Địa chất Việt Nam,

Ngày 22 tháng 7 năm 2022, tại Văn phòng Tổng hội Dịa chất Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng hội họp Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đâu và Phương hướng công tác 6 tháng cuôi năm 2022.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Đỗ Cảnh Dương (chủ trì Hội nghị), các Phó Chủ tịch; ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng, đại diện Lãnh đạo một số Hội thành viên, một số Tổ chức KHCN.

Sau khi nghe báo cáo do Văn phòng tổng hợp từ các báo cáo của các hội Hội thành viên và các Ban, Hội nghị đã thảo luận, quyêt nghị các nội dung chính sau:

  1. về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
  2. a) Về kết quả hoạt động 6 thảng đần năm 2022: thông qua Báo cáo do Văn phòng tổng hợp. Đoàn Chủ tịch đánh giá cao kết quả hoạt động của các Hội thành viên, các Ban của Tổng hội. Một số hoạt động nổi bật là:

– Hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của 4 Hội chuyên ngành còn lại (Hội Kiến tạo, Hội Khoáng Thạch học, Hội Địa chất kinh tế, Hội Đá quý). Sau khi kiện toàn tổ chức, một số hội làm tốt công tác phát triên hội.

– Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện theo đề nghị của các cơ quan quản lý. Đã cử cán bộ tham gia Ban, Tổ soạn thảo Dự án sửa đổi Luật khoáng sản, Chiến lược địa chất, khoáng sản; tham gia Hội đồng thẩm định các Quy hoạch khoáng sản do Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng chủ trì.

– Nhiều Hội thành viên đã được giao thực hiện các Đề tài nghiên cứu KHCN các cấp (Hội Địa chất Thủy văn, Hội Công nghệ Khoan – Khai thác, Hội Địa hóa,

Hội Tuyển khoáng). Công tác phô biến kiến thức, khoatiọc công nghệ đà được quan tâm, tăng cường.

– Phát huy vai trò là thành viên tích cực trong các tổ chức quốc tế (IUGS, GEOSEA). Một số Hội thành viên tích cực tham gia và chủ trì Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên ngành và quốc tế (Hội ĐCCT-MT, Hội Công nghệ Khoan khai thác, Hội ĐCTV, Hội Kiến tạo…)

Các Hội địa chất địa phương (Hội Địa chất Hải Dương, Hội Địa chất – Khoáng sản Yên Bái, Hội Địa chất Tây Bắc, Hội Địa chất khu vực Thái Bình, Hội Địa chất Như Quỳnh…) tích cực tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, triển khai các đề tài khoa học ở địa phương, thực hiện các hoạt động nghĩa tình, tri ân, đóng góp tích cực cho phong trào VHXH, an ninh trật tự tại địa phương….

Toàn văn hội nghị (bấm vào đây để xem toàn văn)

Tin: Văn phòng Tổng hội