Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng hội (Phiên họp 2) ngày 04/01/2024

Ngày 04/01/2024 tại Trụ sở Tổng hội Địa chất Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng hội tổ chức Phiên họp thường kỳ (Phiên họp 2) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Đắc Đồng. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Tổng hội, các Ủy Viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng Tổng hội.

Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị nội số nội dung quan trọng chính sau:

1- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Tổng hội và các Hội thành viên đã phân đấu thực hiện, hoàn thành nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa như tham gia thẩm định, góp ý các Quy hoạch ngành Quốc gia do Bộ Tài nguyên và Mội trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng thực hiện; tham gia góp ý, thẩm định cho các Dự luật ngành như Luật Địa chất, Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật đất đai. Đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội toàn quốc Tổng hội kiện toàn Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch, các Ban, Văn phòng, thông qua Điều lệ trình Bộ Nội vụ phê duyệt. Phương hướng kế hoạch năm 2024 tập trung ổn định, kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động cơ quan Tổng hội và các Hội thành viên; xây dựng ban hành quy chế, quy định làm việc các Ban, cơ chế phối hợp công tác, làm việc giữa các Ban, các đơn vị trong Tổng hội, giữa các Hội thành viên với Tổng hội; tăng cường hoạt động của các Ban chủ chốt: Khoa học – Công nghệ, Tư vấn – Phản biện, Hợp tác quốc tế phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của các nhà khoa học địa chất Tổng hội; tăng cường quan hệ công tác với Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam để tham gia tích cực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ Điều tra địa chất, xây dựng chính sách quản lý chuyên ngành về địa chất, tài nguyên khoáng sản.

Ảnh Họp Dct 04 01 2024

 

  1. Thống nhất phân công công tác đối với Lãnh đạo (Chủ tịch, 8 Phó chủ tịch) và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch. Theo đó, mỗi Lãnh đạo sẽ phụ trách từng lĩnh vực công việc cụ thể. Các Trưởng ban sẽ tổ chức xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình, Kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn đảm bảo khả thi, phù hợp với Điều lệ Tổng hội và đề xuất cấp Phó để báo cáo Đoàn Chủ tịch xem xét, phê duyệt ban hành thực hiện.
  2. Đoàn Chủ tịch giao Văn phòng phổ biến nội dung kết luận Hội nghị đến các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, các Ban chuyên môn, các Hội thành viên, các Tổ chức trực thuộc và đôn đốc thực hiện.