Hội Tuyển khoáng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Lần Thứ 6

Ngày 27/01/2024 tại Hà Nội, Hội Tuyển khoáng Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH trung ương Lần thứ 6 Nhiệm kỳ 5 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024. Đại diện Đoàn Chủ tịch Tổng hội gồm Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hoàng Văn Khoa, Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Bích Thanh Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Nguyễn Văn Quyến đã tham dự Hội nghị.

Hội Tuyern Khoang 1                               Hội Tuyen Khoáng 2

Măc dù có nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2023, Hội Tuyển khoáng đã đạt được kết quả quan trọng về công tác tập hợp, kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng, về hoạt động khoa học, công nghệ, về tư vấn phản biện, đặc biệt Hội đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị Khoa học công nghệ tuyển khoáng toàn quốc Lần thứ VI với chủ đề “Chế biến và sử dụng khoáng sản ở Việt Nam gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo” với sự tham gia của hơn 150 đại biểu. Hội nghị đã thỏa uận và thông qua phương hướng hoạt động năm 2024, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tập hợp, xây dựng lực lượng; tăng cường hoạt động tư vấn phản biện và hoạt động khoa học công nghệ.

Tin Văn phòng