Kiểm tra và làm việc với các tổ chức Khoa học Công nghệ khu vực Hà Nội

Ngày 13/4/2023, tại Trụ sở cơ quan, Tổng hội Địa chất Việt Nam phối hợp với Văn phòng Đăng ký hoạt động KHCN – Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức kiểm tra và làm việc về kết quả hoạt động năm 2022 của  các tổ chức KHCN có trụ sở tại khu vực Hà Nội. Tham gia buổi kiểm tra, làm việc có Lãnh đạo Tổng hội, Ban Kiểm tra, Ban Quản lý các Tổ chức KHCN; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký hoạt động KHCN – Bộ KHCN và đại diện Lãnh đạo 6/9 tổ chức khoa học công nghệ gồm 4 Viện, 2 Liên hiệp (vắng đại diện 1 Viện và 2 Trung tâm) tại khu vực Hà Nội.

Báo cáo tổng hợp từ 6/9 đơn vị KHCN do Ban quản lý các tổ chức KHCN trình bày tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các đơn vị KHCN của Tổng hội đã nỗ lực phấn đấu, tìm kiếm các nhiệm vụ mới, hoàn thành 30 nhiệm vụ dịch vụ KHCN trong lĩnh vực địa chất với doanh thu đạt hơn 13,22 tỷ đồng, nộp ngân sách 1,1 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký hoạt động KHCN – Bộ KHCN đã có ý kiến yêu cầu các đơn vị KHCN trong quá trinh  hoạt động cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật về KHCN, hoạt động đúng lĩnh vực có trong Đăng ký hoạt động KHCN được cấp, thực hiện các nghĩa vụ theo quy định, hàng năm gửi báo cáo định kỳ về Bộ KHCN thông qua Văn phòng Đăng ký hoạt động KHCN; trường hợp có thay đổi, vướng mặc cần gửi báo cáo về cơ quan chủ quản là Tổng hội Địa chất Việt Nam và Văn phòng Đăng ký KHCN để phối hợp giải quyết.

Kiemtra Khcn1

Kiemtra Khcn2

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Lãnh đạo Tổng hội địa chất đã ghi nhận các cố gắng của các đơn vị, ban Lãnh đạo các đơn vị và khẳng định luôn đồng hành cùng với các tổ chức KHCN; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị ổn định, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hợp đồng dịch vụ KHCN, đặc biệt phối hợp cùng các đơn vị trong tìm kiếm các nhiệm vụ   KHCN trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Tin Văn phòng Tổng hội