Nghị định 51/2021/NĐ-CP quản lý khoáng sản tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Nghị định 51/2021/NĐ-CP quản lý khoáng sản tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Nghị định này quy định việc khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia; quản lý, bảo vệ khoáng sản và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội (sau đây gọi chung là dự án đầu tư) tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Toàn văn nghị định