Nghị quyết số 20/NQ-LHHVN ngày 22/12/2023 của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam về kiện toàn nhân sự Hội đồng Trung ương

Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Hội đồng trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị Lần thứ 8 Khóa VIII. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết số 20/NQ-LHHVN ngày 22/12/2023, trong đó có nội dung về kiện toàn nhân sự Hội đồng Trung ương. Theo đó, nhân sự liên quan đến Tổng hội Địa chất Việt Nam có thay đổi sau: 1- Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng trung ương đối với ông Đỗ Cảnh Dương – nguyên Chủ tịch Tổng hội do không tái ứng cử Lãnh đạo Tổng hội Nhiệm kỳ IX (2023 – 2028); 2 – Bầu bỏ sung ông Nguyễn Đắc Đồng – Chủ tịch Tổng hội Nhiệm kỳ IX (2023 – 2028) làm Ủy viện Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam và ông Hoàng Văn Khoa – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Tổng hội Nhiệm kỳ  IX (2023 – 2028) làm Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam.

.Xem toàn văn Nghị quyết tại NQ 20_HDTW_0001