Phiên họp Họp Đoàn Chủ tịch Tổng hội

Phiên họp Họp Đoàn Chủ tịch Tổng hội (mở rộng ngày 03/10/2023)

Ngày 03/10/2023 tại Trụ sở Tổng hội Địa chất Việt Nam. Đoàn Chủ tịch Tổng hội tổ chức Phiên họp mở rộng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Đỗ Cảnh Dương. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Tổng hội, các Ủy Viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng, Phó các Ban Tổng hội, Chủ tịch một số hội thành viên có trụ sở tại Hà Nội. Đây là Hội nghị quan trọng để chuẩn bị tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ và Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng hội (1983 – 2023).

Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị nội số nội dung quan trọng chính sau:

1- Thông qua Đề án nhân sự Nhiệm kỳ IX, thống nhất danh sách 112 hội viên được tập hợp, giới thiệu từ các cơ sở, đơn vị trong Tổng hội tham gia bầu vào Ban Chấp hành Tổng hội khóa IX; danh sách giới thiệu tham gia Đoàn Chủ tịch, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng Ban Kiểm tra.

Hội nghị thống nhất giới thiệu chức danh Chủ tịch Nhiệm kỳ IX đối với ông Nguyễn Đắc Đồng, hiện là Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Nhiệm kỳ VIII.

2- Thống nhất dự kiến Triệu tập Đại hội Đại biểu Tổng hội Địa chất Việt Nam Nhiệm kỳ IX vào ngày 17 – 18/11/2023 tại Hà Nội.
Hội nghị giao Thường trực Đoàn Chủ tịch, Tiều ban Nhân sự, Văn phòng Tổng hội và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Nội vụ, đồng thời tích cực thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đúng quy định.

Hoinghi8 10 1 Hoinghi8 10 2 Hoinghi8 10 3